VilkårGÆLDENDE FRA OG MED 1. MAJ 2019


Disse servicevilkår og betingelser ("Aftale") udgør en kontrakt mellem SOAK A/S, Skomagervej, 7100 Vejle, Danmark ("SQL Powerhouse", og dig. SQL Powerhouse ønsker at levere, og du ønsker at have ret til adgang i henhold til til vilkårene i denne aftale, en abonnementstjeneste. Denne aftale inkluderer og inkorporerer den webside bestillingsformular, som du købte tjenesterne med, og eventuelle efterfølgende ordreformularer (indsendt i skriftlig eller elektronisk form). Ved at få adgang til eller bruge tjenesterne accepterer du være bundet af denne aftale. Hvis du indgår denne aftale på vegne af et selskab, en organisation eller en anden enhed, erklærer du, at du har en sådan autoritet til at binde en sådan enhed og accepterer denne aftale på vegne af en sådan enhed. Hvis du ikke har en sådan autoritet til at indgå denne aftale eller ikke er enig med disse vilkår og betingelser, må du ikke bruge tjenesterne.

  1. DEFINITIONER
1.1 "Gældende lov" betyder databeskyttelsesloven og enhver anden gældende lovgivning, regler og forskrifter.


1.2 “Kunde” betyder den kunde, der har tilmeldt sig tjenesterne og accepteret betingelserne i denne aftale.


1.3 “Kundedata” betyder enhver information eller data om kunde eller brugere (og dens og deres personale, kunder eller leverandører, alt efter hvad der er relevant), der leveres til SQL Powerhouse af eller på vegne af kunden eller enhver bruger i forbindelse med tjenesterne, eller som SQL Powerhouse er påkrævet for at få adgang til, generere, behandle, gemme eller transmittere i henhold til denne aftale, herunder (uden begrænsning) oplysninger om kundens og brugernes respektive enheder, computere og brug af tjenesterne. Kundedata anses ikke for at omfatte nogen præstationsdata.


1.4 “Kundens personlige data” betyder alle kundedata, der er personlige data (som defineret i de gældende databeskyttelseslove).


1.5 “Databeskyttelseslove” betyder al databeskyttelseslovgivning, -regler og -bestemmelser, der gælder for en part, og som er bindende for denne part i udførelsen af sine forpligtelser i henhold til denne aftale, herunder, hvor det er relevant, EF-direktiv 2002/58 / EF og forordning 2016 / 679 fra Europa-Parlamentet og Rådet om beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (Generel databeskyttelsesforordning).


1.6 “Dokumentation” betyder vejledninger, instruktioner, politikker og referencemateriale, der leveres til kunden af SQL Powerhouse i forbindelse med tjenesterne, herunder dokumentationen på sqlpowerhouse.com, som SQL Powerhouse kan ændre fra tid til anden.


1.7 “SQL Powerhouse-administratorpanel” betyder den webportal, der i øjeblikket er tilgængelig på https://sqlpowerhouse.com/account/login/, som giver Kundens internt udpegede administrator (er) af Tjenesterne mulighed for blandt andet at tilmelde og aktivere Brugere, udstede og administrere SMS-adgangskoder og bypass-koder og administrere mobile enheder (som det er relevant for de tjenester, der er angivet på den gældende ordreformular).


1.8 “SQL Powerhouse-mobilapp” betyder alle SQL Powerhouse-proprietære mobilapplikationer, der bruges til at levere tjenesterne, og eventuelle opdateringer, rettelser eller programrettelser, der er udviklet fra tid til anden.


1.9 “Gebyrer” betyder de gældende gebyrer som beskrevet i ordreformularen.


1.10 “Gratis tjenester” betyder de aspekter af tjenesterne, der er gratis og ikke kræver betaling, såsom beta-funktioner eller funktionalitet, eller i tilfælde af en gratis prøveperiode selve tjenesterne.


1.11 “Hardware-tokens” betyder hardwaresikkerhedstokener købt af kunden under en ordreformular.


1.12 “Intellektuel ejendomsret” betyder alle patenter, registrerede designs, uregistrerede designs, designrettigheder, brugsmodeller, halvleder-topografirettigheder, databaseret, copyright og andre lignende lovbestemte rettigheder, varemærke, servicemærke og enhver viden om algoritmer, tegninger, test, rapporter og procedurer, modeller, manualer, formler, metoder, processer og lignende (inklusive ansøgninger om nogen af de foregående rettigheder) eller andre intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder af enhver art i hvert enkelt tilfælde i nogen del af verden og uanset om eller ikke registreret eller registrerbar i hele perioden og alle udvidelser og fornyelser, hvor det er relevant.


1.13 “Bestillingsformular(er)” betyder fakturaen eller andre formularer fra SQL Powerhouse til den oprindelige ordre for Tjenesten og enhver efterfølgende faktura eller andre formularer fra SQL Powerhouse (indsendt i skriftlig form eller online), der bl.a. specificerer maksimalt antal brugere, indledende periode, køb af hardwaretokens, gebyrer, telefonkreditter (hvis nogen) og sådanne andre gebyrer og vilkår som aftalt mellem parterne.


1.14 “Betalingsplan” betyder den tidsplan, som kunden vælger til betaling af gebyrer (på enten en ordreside eller en vedhæftet ordreformular), som enten kan være månedligt med kreditkort eller årligt eller flerårigt og faktureret på forhånd med betaling inden for tredive (30) dage efter modtagelse af faktura.


1.15 “Ydelsesdata” betyder alle og alle samlede, de-identificerede data, der vedrører adgang til eller brug af Tjenesterne af eller på vegne af Kunden eller enhver Bruger, herunder ydeevne, analyser eller statistiske data, som SQL Powerhouse måtte indsamle fra tid til tid.


1.16 “Serviceniveauaftale” eller “SLA” betyder en beskrivelse af tilgængeligheden af tjenesterne på: https://sqlpowerhouse.com.


1.17 “Tjenester” betyder de produkter og tjenester, der bestilles af eller stilles til rådighed for kunden under en gratis prøveperiode eller en ordreformular, herunder, hvor det er relevant, softwaren, hardwaretokens og tjenester, der kun bruger SQL Powerhouse-mobilappen og stilles til rådighed online af SQL Powerhouse, inklusive tilknyttede offline-komponenter, som beskrevet i dokumentationen.


1.18 “Software” betyder (i) SQL Powerhouse-proprietær software (inklusive SQL Powerhouse-mobilappen) og (ii) open source-software, der bruges af SQL Powerhouse til at levere de tjenester, der integreres med kundens netværk eller applikation, herunder SSL eller anden VPN, Unix operativsystem, Microsoft-applikation eller webapplikation som angivet i dokumentationen og eventuelle opdateringer, rettelser eller programrettelser, der er udviklet fra tid til anden.


 1.19 “Telefonkreditter” betyder kreditter for kundens brugere til at give godkendelse via telefon eller SMS.


 1.20 “Betingelse” betyder abonnementsperioden angivet i ordreformularen og eventuelle efterfølgende fornyelsesbetingelser.


 1.21 “Bruger” betyder enhver bruger af Tjenesterne, som Kunden måtte give tilladelse til at tilmelde sig til at bruge Tjenesterne i henhold til vilkårene i denne Aftale.


         2. TJENESTER TIL KUNDE; SQL POWERHOUSE FORPLIGTELSER

2.1 Med forbehold for og betinget af kundens betaling af gebyrer og fuld overholdelse af alle andre vilkår og betingelser i denne aftale giver SQL Powerhouse kunden og brugerne en ikke-eksklusiv, ikke-underlicensierbar, ikke-overførbar licens til at få adgang til og bruge tjenesterne sammen med sådan dokumentation som SQL Powerhouse kan stille til rådighed i løbet af løbetiden. SQL Powerhouse Services leveres kun til kommerciel brug og ikke til privat brug.


2.2 Tjenesterne og SLA kan ændres fra tid til anden efter SQL Powerhouse's eget skøn, forudsat at ændringerne ikke i væsentlig grad mindsker funktionaliteten af de tjenester, der leveres af SQL Powerhouse, og tjenesterne fortsætter med at udføre i overensstemmelse med beskrivelsen af de tjenester, der er specificeret i afsnit 2.3 i alle væsentlige aspekter. Kunden har ret til at opsige Aftalen i henhold til Afsnit 10.2 uden nogen sanktion, hvis (i) der foretages en væsentlig ændring af Tjenesterne eller SLA'en, som i væsentlig grad mindsker Tjenesternes funktionalitet eller SLA'en i væsentlig grad, (ii) SQL Powerhouse ikke har fået kundens samtykke til sådanne ændringer, og (iii) SQL Powerhouse giver ikke noget middel i den hærdningsperiode, der er angivet i afsnit 10.2.


2.3 SQL Powerhouse stiller tjenesterne til rådighed, og tjenesterne fungerer i det væsentlige i overensstemmelse med beskrivelsen af de tjenester, der findes på https://sqlpowerhouse.com Uanset ovenstående forbeholder SQL Powerhouse sig retten til at suspendere kundens (eller enhver bruger) adgang til Tjenester straks (i) i tilfælde af at Kunden overtræder Afsnit 4 eller Afsnit 7 i denne Aftale, eller overtræder nogen anden bestemmelse i denne Aftale og ikke korrigerer denne overtrædelse inden for den gældende kurperiode; eller (ii) som det med rimelighed anses for nødvendigt at reagere på enhver faktisk eller potentiel sikkerhed eller tilgængelighed, der kan påvirke kunder eller brugere.
    
         3.KUNDENS ANSVAR
3.1 Kunden må kun bruge tjenesterne i overensstemmelse med dokumentationen og som udtrykkeligt angivet i denne aftale. Kunden vil samarbejde med SQL Powerhouse i forbindelse med udførelsen af denne Aftale efter behov, hvilket kan omfatte stilling til rådighed det personale og de oplysninger, der med rimelighed kan være nødvendige for at levere Tjenesterne eller supporten. Kunden er eneansvarlig for at afgøre, om tjenesterne er tilstrækkelige til dens formål, herunder, men ikke begrænset til, om tjenesterne opfylder kundens juridiske og / eller lovmæssige krav.


3.2 Kunden må ikke levere noget krænkende, krænkende, svigagtigt eller ulovligt indhold i forbindelse med Tjenesterne, og Kunden erklærer og garanterer, at ethvert indhold, den leverer, ikke krænker nogen immaterielle rettigheder fra nogen tredjepart. SQL Powerhouse forbeholder sig retten til efter eget skøn at slette eller deaktivere alt indhold, der er indsendt af kunden, som kan være krænkende, stødende, svigagtigt eller ulovligt.


3.3 Brug af tjenesterne kan kræve, at brugerne installerer SQL Powerhouse-mobilapp på deres mobile enheder, hvilket brug er underlagt denne aftale. Kundens brug af tredjepartsprodukter eller -tjenester, der ikke er licenseret direkte til Kunden af SQL Powerhouse (“Tredjeparts tjenester”) , styres udelukkende af de vilkår og betingelser, der gælder for sådanne Tredjeparts tjenester, som aftalt mellem Kunden og tredjepart. . SQL Powerhouse støtter eller understøtter ikke, er ikke ansvarlig for og fraskriver sig ethvert ansvar med hensyn til tredjeparts tjenester, herunder uden begrænsning, fortrolighedspraksis, datasikkerhedsprocesser eller andre politikker relateret til tredjeparts tjenester. Kunden accepterer at give afkald på ethvert krav mod SQL Powerhouse med hensyn til tredjeparts tjenester.


3.4 Brug af tjenesterne kan kræve, at brugerne installerer SQL Powerhouse-mobilapp på deres mobile enheder, hvilket brug er underlagt denne aftale. Kundens brug af tredje kunde anerkender, at tjenesterne kræver, at brugerne deler visse oplysninger med SQL Powerhouse, som kan omfatte personlige oplysninger om brugere (såsom brugernavne, adgangskoder, e-mail-adresse og/eller telefonnummer) udelukkende med det formål at give og forbedre Tjenester. Inden kunden bemyndiges til at blive bruger, er kunden fuldt ansvarlig for at indhente samtykke fra den pågældende i overensstemmelse med gældende lovgivning til brugen af hans/hendes oplysninger af SQL Powerhouse, hvilken brug er beskrevet i SQL Powerhouse's fortrolighedsmeddelelse om tjenester.  Kunden repræsenterer og garanterer, at alle sådanne samtykke er eller vil blive opnået, inden de bemyndiger enhver person til at blive bruger.


3.5 Kunden er fuldt ansvarlig for brugernes overholdelse af denne aftale, og enhver overtrædelse af denne aftale af en bruger anses for at være en overtrædelse af kunden. SQL Powerhouse's forhold er med kunden og ikke individuelle brugere eller tredjeparter, der bruger tjenesterne gennem kunden, og kunden vil adressere alle krav, der er rejst af sine brugere, og tredjeparter, der bruger tjenesterne gennem kunden, direkte med SQL Powerhouse. Kunden skal sikre, at alle tredjeparter, der bruger Tjenesterne gennem Kunden, accepterer (a) at bruge Tjenesterne i fuld overensstemmelse med denne Aftale, og (b) i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, at frafalde ethvert krav direkte mod SQL Powerhouse relateret til tjenesterne.                                                                                                                                                                                                                                                                  
            4. BEGRÆNSNINGER
4.1 Kunden tillader ikke og tillader ikke brugere eller tredjepart at: reverse engineering, dekompilere, adskille eller på anden måde forsøge at finde kildekoden, objektkoden eller den underliggende struktur, ideer eller algoritmer til tjenesterne, softwaren, hardwaretokens eller andre data relateret til tjenesterne (undtagen i det omfang et sådant forbud er i strid med gældende lov, som ikke kan udelukkes efter parternes aftale); ændre, oversætte eller oprette afledte værker baseret på tjenesterne eller softwaren; dele, leje, lease, låne, videresælge, underlicensere, distribuere, bruge eller på anden måde overføre tjenesterne eller softwaren til timesharing eller servicebureauformål eller til ethvert andet formål end eget brug, undtagen som udtrykkeligt angivet i en gældende ordreformular; eller bruge tjenesterne eller softwaren på anden måde end i overensstemmelse med denne aftale og i overensstemmelse med gældende lov.


            5. BETALING AF AFGIFTER

5.1 Kunden betaler SQL Powerhouse gebyrerne plus alle gældende salgs-, brugs- og andre købsrelaterede skatter (eller giver SQL Powerhouse et gyldigt fritagelsescertifikat fra kravet om at betale salgs-, brugs- eller andre købsrelaterede skatter) i overensstemmelse med betalingsplanen og betalingsbetingelser angivet på ordreformularen. Kunden er ansvarlig for alle skatter, der er relateret til tjenesterne og denne aftale, eksklusive skatter på SQL Powerhouse's indkomst. Medmindre andet er angivet i den gældende ordreformular, skal alle gebyrer og udgifter være i amerikanske dollars. Ubetalte og forfaldne gebyrer er underlagt et finansieringsgebyr på to procent (2,0%) pr. Måned eller det maksimalt tilladte ved lov, alt efter hvad der er lavere, plus alle udgifter til opkrævning, inklusive rimelige advokatsalærer, undtagen i det omfang gældende lov kræver en anden beregning af renter eller finansieringsgebyrer for ubetalte gebyrer og udgifter. I tilfælde af tilbageholdelseskrav betaler kunden alle krævede tilbageholdelser selv og reducerer ikke det beløb, der er betalt til SQL Powerhouse på grund af dette. Hvis betalingsmetoden er med kreditkort, accepterer kunden at (i) holde kundens kreditkortoplysninger opdateret og (ii) autorisere opkrævning af kundens kreditkort gebyrer, når de forfalder. SQL Powerhouse opkræver ikke brugerne gebyrer for deres brug af tjenesterne eller SQL Powerhouse-mobilappen uden kundens tilladelse, og SQL Powerhouse-mobilappen kan downloades gratis af brugerne. Brugers operatører eller tjenesteudbydere kan opkræve gebyrer for dataforbrug, messaging, telefonopkald eller andre tjenester, der kræves for at de kan bruge Tjenesterne.


            6. FORTROLIGHED
6.1 Udtrykket “fortrolig information” betyder enhver information, som en part ("afslørende part") videregiver til den anden part ("modtagende part") i enhver form (skriftlig, mundtlig osv.), Der er markeret som fortrolig eller som med rimelighed skal være forstået som fortroligt i betragtning af informationens art og omstændighederne i videregivelsen, herunder uden begrænsning handelshemmeligheder; teknologi og teknisk information (intellektuel ejendom, opfindelser, know-how ideer og metoder); forretnings-, økonomiske og kundeoplysninger (inklusive kundedata og kundepersonoplysninger); prisfastsættelse, prognoser, strategier og produktudviklingsplaner og/eller vilkårene i denne aftale. Hver part forstår, at den afslørende part har eller kan videregive fortrolige oplysninger i forbindelse med denne aftale, men at den modtagende part ikke modtager nogen rettigheder til eller licenser til sådanne fortrolige oplysninger.


6.2 Den modtagende part er indforstået med: (i) ikke at videregive fortrolige oplysninger til andre tredjeparter end deres medarbejdere, entreprenører, rådgivere, investorer og potentielle erhververe (“repræsentanter”) med behov for at have adgang dertil og som har indgået ikke -oplysnings- og ikke-brugsaftaler, der gælder for den afslørende parts fortrolige oplysninger, og (ii) at bruge sådanne fortrolige oplysninger udelukkende som det med rimelighed kræves i forbindelse med tjenesterne og / eller denne aftale. Hver part accepterer at være ansvarlig for enhver overtrædelse af denne aftale forårsaget af nogen af ​​dens repræsentanter. Den modtagende part accepterer endvidere at tage de samme sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod uautoriseret videregivelse eller uautoriseret brug af sådan fortrolig information fra den afslørende part, som parten tager med sine egne fortrolige eller ejendomsretlige oplysninger, men under ingen omstændigheder vil en part anvende mindre end rimeligt forholdsregler for at beskytte sådanne fortrolige oplysninger. Hver part anerkender, at brugen af ​​sådanne forholdsregler ikke er en garanti mod uautoriseret videregivelse eller brug. Den afslørende part accepterer, at det foregående ikke gælder med hensyn til oplysninger, som den modtagende part kan dokumentere: (a) er eller bliver generelt tilgængelig for offentligheden uden nogen handling fra eller involvering af den modtagende part; eller (b) var i dets besiddelse eller kendt af den inden modtagelse fra den afslørende part; eller (c) med rette blev videregivet til den uden begrænsning af en tredjepart; eller (d) blev uafhængigt udviklet uden brug af fortrolig information fra den afslørende part. Intet i denne aftale forhindrer den modtagende part i at videregive fortrolige oplysninger som krævet som svar på en anmodning i henhold til gældende åbne optegnelseslove eller i henhold til enhver retlig eller regeringsbestemmelse, forudsat at den modtagende part i det omfang loven tillader det giver afsløringen Fest rimelig forudgående varsel for at bestride en sådan videregivelse. For at undgå tvivl anerkender kunden, at SQL Powerhouse bruger tjenesterne fra, og kunden kan anmode om yderligere tjenester fra visse tredjeparter i forbindelse med SQL Powerhouse's levering af tjenesterne (såsom udbydere af datahosting og telefonitjenester og kundens tredjepartsservices udbydere) og sådanne tredjeparter har adgang til Kundens fortrolige oplysninger, herunder kundedata i overensstemmelse med denne aftale. Parterne er enige om, at præstationsdata ikke er fortrolige oplysninger og ikke vil være underlagt fortrolighedsbegrænsninger eller forpligtelser.


6.3 Hver part er indforstået med, at den modtagende part efter skriftlig anmodning fra den afslørende part straks vender tilbage til den afslørende part eller leverer en skriftlig certificering af ødelæggelsen af ​​alle fortrolige oplysninger fra den afslørende part, inklusive alle fortrolige oplysninger indeholdt i interne dokumenter. uden at beholde nogen kopi, uddrag eller resumé af nogen del deraf. Uanset ovenstående kan en modtagende part opbevare kopier af fortrolige oplysninger udelukkende i det omfang, det er nødvendigt med henblik på denne parts almindelige kursus interne dokumentopbevaring og sikkerhedskopieringskrav og -procedurer, forudsat at sådanne fortrolige oplysninger forbliver underlagt vilkårene og betingelserne i denne aftale så længe det bevares.


6.4 Kunden anerkender, at SQL Powerhouse ikke ønsker at modtage fortrolige oplysninger fra kunden, der ikke er nødvendige for, at SQL Powerhouse kan udføre sine forpligtelser i henhold til denne aftale, og medmindre parterne specifikt er enige om andet, kan SQL Powerhouse med rimelighed antage, at modtagne ikke-relaterede oplysninger fra kunden er ikke fortrolige eller fortrolige oplysninger, medmindre sådanne oplysninger er markeret som “fortrolige.”

            

            7. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER; EJENDOMSRET

7.1 Medmindre det udtrykkeligt er angivet heri, beholder SQL Powerhouse alene (og dets licensgivere, hvor det er relevant) alle intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med tjenesterne eller softwaren eller eventuelle forslag, ideer, forbedringsanmodninger, feedback, anbefalinger eller anden information leveret af kunden eller enhver tredjepart, der vedrører tjenesterne og / eller softwaren, og som hermed tildeles SQL Powerhouse. Kunden vil ikke kopiere, distribuere, reproducere eller bruge noget af det foregående undtagen som udtrykkeligt tilladt i henhold til denne aftale. Mellem parterne ejer SQL Powerhouse alle ydeevnedata. Denne aftale er ikke et salg og overfører ikke kunden ejendomsret til eller relateret til tjenesterne eller softwaren eller intellektuelle ejendomsrettigheder.


            8. DATA BESKYTTELSE
8.1 I dette afsnit 8 skal udtrykkene "personoplysninger", "databehandler", "registreret", "behandling og behandling" og "databehandler" være som defineret i de gældende databeskyttelseslove. Med henblik på databeskyttelsesloven mellem kunden og SQL Powerhouse er parterne enige om, at kunden til enhver tid skal være den dataansvarlige, og SQL Powerhouse skal være databehandleren med hensyn til behandlingen af kundens personoplysninger i forbindelse med kundens brug af tjenesterne. Kun hvis og i det omfang SQL Powerhouse behandler personoplysninger, som defineret i den generelle databeskyttelsesforordning, der er indeholdt i kundedata på kundens vegne, skal vilkårene i databehandlingsaftalen tilgængelig på https://sqlpowerhouse.com gælder for sådan behandling og er indarbejdet i denne aftale.


8.2 Kunden muliggør muliggørelse af integrationer mellem Tjenesterne og visse af sine Tredjeparts Tjenester (hver, en “Integration”). Ved at muliggøre en integration mellem tjenesterne og dens tjenester fra tredjepart instruerer kunden udtrykkeligt SQL Powerhouse om at dele de kundedata, der er nødvendige for at lette integrationen. Kunden er ansvarlig for at levere alle instruktioner til tredjepartsudbyderen om brug og beskyttelse af kundedata. SQL Powerhouse og tredjeparts serviceudbydere er ikke underprocessorer af hinanden.


8.3 Som databehandler af kundens personlige data repræsenterer og garanterer kunden over for SQL Powerhouse, at dens levering af personoplysninger til SQL Powerhouse og instruktioner til behandling af sådanne personoplysninger i forbindelse med tjenesterne skal overholde alle databeskyttelseslove.


8.4 I overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove skal SQL Powerhouse træffe alle kommercielt rimelige foranstaltninger for at beskytte sikkerheden og fortroligheden af kundens personlige data mod enhver utilsigtet eller ulovlig destruktion, ændring eller uautoriseret adgang eller videregivelse til tredjemand. SQL Powerhouse vil efter anmodning give kunden sin sikkerhedspolitik, der beskriver de tekniske specifikationer og de detaljerede foranstaltninger, der er truffet for at beskytte sikkerheden og fortroligheden af kundens personlige data.


8.5 Kunden kan med mindst tredive (30) dages forudgående varsel og ikke mere end en gang pr. 12 måneders periode udpege en uafhængig tredjepartsrevisor til fysisk inspektion og revision af Kundens eneste omkostning og omkostning alle faciliteter, der ejes eller kontrolleres af SQL Kraftværk, hvor kundens personlige data behandles eller opbevares, forudsat at sådan inspektion: (i) skal finde sted på en gensidigt aftalt dato i SQL Powerhouse's normale åbningstid; (ii) ikke forstyrrer nogen af SQL Powerhouse's forretningsdrift; og (iii) skaber ikke efter SQL Powerhouse rimelige skøn nogen risiko for fortrolighed, integritet eller tilgængelighed af data, der er gemt eller behandlet af SQL Powerhouse. Forud for enhver revision skal kunden og enhver udpeget revisor indgå en ikke-afslørings- og fortrolighedsaftale, som det kræves af SQL Powerhouse.


            9. ERSTATNING
9.1 For kunder, der er tilmeldt en af ​​udgaverne af tjenester, der kræver køb, skal SQL Powerhouse skadesløsholde og holde kunden skadesløs mod ansvar over for tredjeparter, der skyldes overtrædelse af tjenesterne af ethvert patent eller ophavsret eller misbrug af enhver forretningshemmelighed, forudsat at SQL Powerhouse straks er underrettet om alle trusler, krav og procedurer i forbindelse hermed og givet rimelig hjælp og muligheden for at påtage sig enekontrol over forsvar og løsning; SQL Powerhouse er ikke ansvarlig for nogen løsning, som den ikke godkender. Ovennævnte forpligtelser gælder ikke med hensyn til dele eller komponenter i tjenesterne (i) ikke oprettet af SQL Powerhouse, (ii) resulterer i helt eller delvist ud fra kundespecifikationer, (iii), der er modificeret efter levering af SQL Powerhouse, ( iv) kombineret med andre produkter, processer eller materialer, hvor den påståede overtrædelse vedrører en sådan kombination, (v) hvor kunden fortsat påstås krænker aktivitet efter at have fået meddelelse herom eller efter at have fået besked om ændringer, der ville have undgået den påståede overtrædelse, eller (vi) hvor Kundens brug af Tjenester ikke er nøje i overensstemmelse med denne Aftale og al relateret dokumentation. Hvis SQL Powerhouse modtager oplysninger om en faktisk eller påstået overtrædelses- eller misbrugsanprisning, der ville være underlagt skadesløsholdelsesrettigheder, der er beskrevet i dette afsnit 9, skal SQL Powerhouse have mulighed for på sin bekostning at: (a) ændre softwaren, så den ikke er -overtrædelse eller (b) få en licens til at fortsætte med at bruge softwaren til kunden. Hvis SQL Powerhouse finder ud af, at det ikke er kommercielt rimeligt at udføre nogen af ​​ovenstående muligheder, kan SQL Powerhouse efter eget valg vælge at opsige licensen til tjenesterne og tilbagebetale den uoptjente del af forudbetalte abonnementsgebyrer, forholdsmæssigt beregnet på en månedlig basis . DETTE AFSNIT ANGIVER KUNDENS ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL TIL OVERTRÆDELSE, MISAPPROPRIERING OG / ELLER KRAV, SOM KRAVER OVERTRÆDELSE ELLER MISAPPROPRIATION. Kunden skader SQL Powerhouse skadesløs for alle skader, omkostninger, afregninger, advokatsalærer og udgifter i forbindelse med ethvert krav i forbindelse med Kundens misligholdelse af afsnit 3 “Kundeansvar,” Afsnit 4 “Begrænsninger,” Afsnit 7 “Intellektuel ejendomsret; Ejerskab” eller afsnit 8 “Databeskyttelse.” SQL Powerhouse’s forpligtelser i henhold til dette afsnit 9 gælder ikke for kundens brug af gratis tjenester.


        10. SEMESTER; AFSLUTNING
10.1 Med forbehold for tidligere opsigelse, som udtrykkeligt er fastsat i denne aftale, gælder den oprindelige løbetid for denne aftale for den periode, der er angivet i ordreformularen, eller i tilfælde af flere ordreformularer, indtil perioden for alle ordreformularer er udløbet. Hver bestillingsformular og denne aftale fornyes automatisk efter den indledende periode og enhver fornyelsesperiode for en fornyelsesperiode svarende til den udløbende abonnementsperiode, medmindre en af parterne giver den anden mindst 45 dage før skriftlig meddelelse om, at den ikke vil forny. Gebyrer pr. Bruger for hver fornyelsesperiode svarer til gebyrer pr. Bruger for den umiddelbart forudgående periode plus en prisforhøjelse. Enhver prisforhøjelse vil ikke overstige syv procent (7%) om året, medmindre prisfastsættelsen i den gældende ordreformular er angivet som salgsfremmende eller engangs; forudsat dog, at gebyrerne for hver fornyelsesperiode ikke overstiger listeprisen fra startdatoen for en sådan fornyelsesperiode.


10.2 I tilfælde af væsentlig overtrædelse af denne aftale af en af parterne (bortset fra kundens betalingsforpligtelser), kan den ikke-overtrædende part opsige denne aftale inden udløbet af terminen ved at give tredive (30) dages skriftlig varsel om overtrædelsen parti; forudsat dog, at denne aftale ikke ophører, hvis den overtrædende part har helbredt overtrædelsen inden udløbet af en sådan tredive-dages periode. Hvis kunden ikke betaler gebyrer eller andre beløb i den gældende ordreformular i overensstemmelse med betalingsplanen, kan SQL Powerhouse opsige denne aftale inden udløbet af løbetiden ved at give fem (5) arbejdsdage skriftlig varsel til kunden; forudsat dog, at denne aftale ikke ophører, hvis kunden har betalt alle gebyrer og andre beløb i den gældende ordreformular inden udløbet af en sådan fem hverdagsperiode.


10.3 Hver af parterne kan opsige denne aftale uden varsel, (i) over for institutionen, eller hvis der indgives et andragende, gives meddelelse, der vedtages en beslutning, eller der foretages en ordre, i hvert tilfælde af eller mod den anden part i henhold til gældende lov om til insolvens, administration, likvidation, konkurs, konkurs eller enhver anden likvidationsprocedure, (ii) når den anden part foretager en opgave til fordel for kreditorer eller træffer en frivillig aftale med dens kreditorer, (iii) ved den anden parts opløsning eller ophører med eller truer med at ophøre med at drive forretning eller (iv) hvis der sker en begivenhed, eller der indledes en procedure med hensyn til den anden part, der har den tilsvarende eller lignende virkning som nogen af ​​de begivenheder, der er nævnt i afsnit 10.3 (i) til og med ( iii). Uanset andet i denne Aftale modsat kan SQL Powerhouse uden straf eller ansvar og med eller uden varsel ændre eller afbryde sin levering af Gratis tjenester til enhver tid, og i det omfang Kunden kun bruger Gratis tjenester straks opsige denne Aftale.


10.4 Afsnittene i denne aftale, som efter deres art skal overleve opsigelse eller udløb af denne aftale, inklusive men ikke begrænset til afsnit 3 til 14, vil overleve opsigelse eller udløb af denne aftale. Ingen gebyr skal refunderes i noget beløb på grund af opsigelse fra SQL Powerhouse i henhold til dette afsnit 10. I tilfælde af opsigelse fra kundens side i henhold til dette afsnit 10 er kunden berettiget til at modtage en refusion af ethvert forudbetalt abonnementsgebyr, der betales af kunden til SQL Powerhouse for tjenester, der ikke er leveret fra opsigelsesdatoen. Når denne aftale udløber eller ophører, ophører SQL Powerhouse med at levere tjenesterne til kunden.


            11. GARANTIER OG ANSVARSFRASKRIVELSE AF YDERLIGERE GARANTIER
11.1 For kunder, der er tilmeldt en af ​​udgaverne af tjenester, der kræver køb, repræsenterer og garanterer SQL Powerhouse, at det ikke bevidst inkluderer, i de tjenester, der frigives til brugerne og leveres til kunden nedenfor, enhver computerkode eller anden computerinstruktion, udstyr eller teknik, herunder uden begrænsning dem, der er kendt som vira, deaktiverende enheder, trojanske heste eller tidsbomber, der med vilje forstyrrer, deaktiverer, skader, inficerer, bedrager, beskadiger eller på anden måde forhindrer driften af ​​et netværk, edb-program eller computersystem eller ethvert andet komponent deraf, herunder dets sikkerhed eller brugerdata. Hvis SQL Powerhouse på et hvilket som helst tidspunkt ikke overholder garantien i dette afsnit 11.1, kan kunden straks skriftligt underrette SQL Powerhouse om en sådan manglende overholdelse. SQL Powerhouse vil inden for tredive (30) dage efter modtagelsen af ​​en sådan skriftlig meddelelse enten rette manglen eller give kunden en plan for korrektion af manglen. Hvis manglen ikke korrigeres, eller hvis en rimelig acceptabel korrektionsplan ikke er etableret i en sådan periode, kan Kunden opsige denne Aftale og modtage en tilbagebetaling af forudbetalte, men ikke optjente abonnementsgebyrer, forholdsmæssigt beregnet på månedsbasis, som eneste og eksklusive middel mod sådan manglende overholdelse. Denne bestemmelse gælder ikke for kundens brug af gratis tjenester.


11.2 For kunder, der har købt hardwaretokens som en del af tjenesterne, garanterer SQL Powerhouse kun til kunden, at hardwaretokens er fri for skjulte mangler i materiale og udførelse på salgstidspunktet og i en periode på seks (6) måneder derefter. Denne garanti er begrænset til udskiftning af defekte hardwaretokens. Denne hardwaretoken-garanti er kundens eksklusive afhjælpning af defekte hardwaretokens. Denne bestemmelse gælder ikke for kunder, der kun bruger gratis tjenester.


11.3 UNDTAGET SOM EKSPLICITT LEVERET I DENNE AFSNIT 11, TJENESTERNE OG SQL POWERHOUSE FORTROLIGE OPLYSNINGER OG ALT, DER LEVERES I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE LEVERES “SOM DE ER,” UDEN GARANTIER FOR ALLE SLAG. SQL POWERHOUSE FORSKRIVER Herved SELV OG DENNE LEVERANDØRER ALLE GARANTIER, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUDERENDE, UDEN BEGRÆNSNING, AL UNDERFORSTÅET GARANTIER, BETINGELSER ELLER BETINGELSER FOR SALGSBARHED, FITNESS FOR EN SÆRLIG SIKKERHED, SIKKERHEDSOPRETTELSE, SIKKERHEDSOPRETTELSE


            12.ANSVARSBEGRÆNSNING
12.1 INGENTING I DENNE AFTALE (ELLER ALLE ORDREFORMER) SKAL BEGRÆNSE ELLER UDELUKKE PARTENS ANSVAR FOR (I) DØD ELLER PERSONLIGE SKADER, DER FORÅRSAGES PÅ DEN UTROLIGHED, ELLER ULIGTIGHEDEN FOR DENNE MEDARBEJDERE, AGENTER ELLER UNDERSTAND (II) SVIG ELLER FRAUDULENT MISPRESENTATION (III) DEN ERSTATNINGSPLIGT (IV) BRUD AF AFDELING 4 “BEGRÆNSNINGER,” AFSNIT 5 “BETALING AF AFGIFTER,” ELLER AFSNIT 7 “INTELLEKTUEL EJENDOMSRETTIGHEDER; EJERSKAB” ELLER (V) NOGET ANDET ANSVAR, DER IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES I LOVGIVNING.


12.2 UNDERKASTET AFSNIT 12.1 VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER NOGEN PART ELLER DERES LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DEN ANDEN PART (ELLER ENHVER PERSON, DER GØR KRAV PÅ SÅDAN PART) FOR ENHVER INDIREKTE, PUNITIV, HÆNDELIG, SPECIEL ELLER FØLGESKADER, DER KAN OPSTÅ, HVIS MED BRUGEN AF TJENESTERNE ELLER NOGET, DER LEVERES I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, FORSINKELSEN ELLER UMÅLIGHEDEN TIL AT BRUGE TJENESTERNE ELLER NOGET, DER LEVERES I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE ELLER ANDET VEDRØRENDE FRA DENNE AFTALE, INKLUSIV UDEN BEGRÆNSNING, RESULTATER (HVIS DET ER DIREKTE ELLER INDIREKTE) ELLER (II) TABTE VIRKSOMHEDER ELLER (III) TABET SALG, HVIS HVORDAN DE ER BASERET I KONTRAKT, SKADE (INKLUSIVT AKTIV OG PASSIV OVERLIGGELSE OG STRIK ANSVAR) BREKNING AF LOVGIVNINGSPLIGT ELLER DEN ANDEN, RÅDET OM MULIGHEDEN FOR SKADER.


12.3 UNDERLAGT AFSNIT 12.1, MAKSIMAL ANSVAR FOR ENHVER PART ELLER DERES LEVERANDØRER FOR ALLE OG ALLE FORPLIGTELSER UNDER EN GÆLDENDE ORDREFORM, HVORDAN DE ER BASERET I KONTRAKT, VIRKSOMHED (INKLUSIV AKTIV OG PASSIV UTROLIGHED OG STÆRK ELLER VIRKSOMHED, IKKE VIRKELIG, IKKE LIGT AGGREGATE, AFGIFTER, DER BETALES ELLER SKAL BETALES TIL SQL-KRAFTHUS I SÅDAN SÅDAN FORDELE FORMER I TOLVMÅNEDSPERIODEN, DER SLUTTER DEN DATO, SOM ENDET KRAV ER FØRSTE VURDERET. DEN FOREGÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER UANSET ETHVERT MANGLENDE VÆSENTLIGT FORMÅL MED ENHVER BEGRÆNSET AFHJÆLPNING.


            13.REGERINGSSAGER
13.1 Eksport. Uanset andet i denne Aftale må Kunden ikke bruge eller levere til nogen person eller eksportere eller geneksportere eller tillade eksport eller reeksport af Tjenesterne eller noget dertil relateret eller ethvert direkte produkt deraf i strid med nogen begrænsninger , love eller forskrifter fra United States Department of Commerce, United States Department of Treasury Office of Foreign Asset Control eller ethvert andet USA eller udenlandsk agentur eller myndighed. Hver part repræsenterer, at den ikke er nævnt på nogen liste over amerikanske nægtede partier. Kunde og brugere må ikke få adgang til eller bruge tjenesterne i et amerikansk embargo-land.


13.2 Anti-korruption. Kunden accepterer, at den ikke har modtaget eller fået tilbudt ulovlig eller forkert bestikkelse, tilbageslag, betaling, gave eller noget af værdi fra nogen SQL Powerhouse-medarbejder eller agent i forbindelse med denne Aftale. Hvis kunden får kendskab til overtrædelse af ovenstående begrænsning, underretter kunden straks SQL Powerhouse.


13.3 Kommerciel software. Tjenesterne (inklusive softwaren) er "kommercielle genstande", som dette udtryk er defineret i FAR 2.101. Hvis det erhverves af eller på vegne af et administrationsagentur (andet end et agentur inden for forsvarsministeriet (DoD), erhverver regeringen i overensstemmelse med FAR


12.211 (tekniske data) og FAR 12.212 (computersoftware) kun disse rettigheder til teknisk data og software, der sædvanligvis leveres til offentligheden som defineret i denne aftale. Hvis de erhverves af eller på vegne af ethvert forvaltningsorgan inden for DoD, erhverver regeringen i overensstemmelse med DFARS 227.7202-3 (rettigheder til kommerciel computersoftware eller kommerciel computersoftwaredokumentation ), kun de rettigheder til tekniske data og software, der sædvanligvis leveres i denne aftale. Derudover gælder DFARS 252.227-7015 (tekniske data - handelsgenstande) for tekniske data, der er erhvervet af DoD-agenturer. Enhver føderal lovgivningsmyndighed eller retligt agentur opnår kun disse rettigheder i tekniske data og software, der sædvanligvis leveres til offentligheden som defineret i denne aftale. Dette afsnit 13.3 er i stedet for og erstatter enhver anden FAR, DFAR S, KÆRE eller anden klausul, bestemmelse eller supplerende regulering, der vedrører myndigheders rettigheder til computersoftware eller tekniske data i henhold til denne Aftale. Udtryk med store bogstaver, der anvendes i dette afsnit, er defineret i de gældende FAR eller DFAR'er.


            14. DIVERSE

14.1 Adskillelighed. Hvis en bestemmelse i denne Aftale viser sig at være uigennemførelig eller ugyldig, vil denne bestemmelse blive begrænset eller elimineret i det mindst mulige omfang, så denne Aftale ellers forbliver i fuld kraft og virkning og kan håndhæves.


14.2 Opgave. Denne aftale kan ikke overdrages, overdrages eller underlicensieres af kunden undtagen med SQL Powerhouse's forudgående skriftlige samtykke, som ikke må tilbageholdes urimeligt. SQL Powerhouse kan overføre og overdrage enhver af sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Aftale. Denne aftale er bindende for og er til gavn for parterne heri og deres respektive tilladte efterfølgere og tilladte overdragelser.


14.3 Ingen tredjepartsmodtagere. Intet i denne aftale giver eller er beregnet til at give tredjepart nogen fordele eller retten til at håndhæve et vilkår i denne aftale. Ingen andre enheder end SQL Powerhouse og Kunden må opsige, tilbagekalde eller acceptere nogen ændring, afkald eller forlig med hensyn til denne Aftale.


14.4 Hele aftalen;Ændring. Begge parter er enige om, at denne Aftale er en fuldstændig og eksklusiv erklæring om gensidig forståelse af parterne og erstatter og annullerer alle tidligere skriftlige og mundtlige aftaler, kommunikationer og andre forståelser, der vedrører genstanden for denne Aftale. Alle dispensationer, ændringer og ændringer skal være skriftligt underskrevet af den part, mod hvem dispensationen, ændringen eller modifikationen skal håndhæves; dog vil der ikke blive givet nogen kraft eller virkning til andre eller yderligere vilkår indeholdt i nogen indkøbsordre eller anden leverandørform udstedt af kunden, selvom de er underskrevet af SQL Powerhouse efter datoen herfor. Intet agentur, partnerskab, joint venture eller ansættelse oprettes som et resultat af denne aftale, og kunden har ikke nogen autoritet af nogen art til at binde SQL Powerhouse på nogen som helst måde.


14.5 Meddelelser.Alle meddelelser under denne aftale vil være skriftlige og anses for at være behørigt givet, når de er modtaget, hvis de er personligt leveret; når modtagelse er elektronisk bekræftet, hvis den sendes via e-mail; og ved modtagelse, hvis fremsendt med bekræftet eller anbefalet brev (anmodning om returkvittering), porto forudbetalt. SQL Powerhouse giver muligvis besked ved hjælp af oplysningerne i den seneste ordreformular, og kunden kan give besked ved hjælp af kontaktoplysningerne på https://sqlpowerhouse.com.


14.6 Force majeure. Enhver forsinkelse eller fiasko i udførelsen af pligter eller forpligtelser fra en af parterne (undtagen betaling af skyldte penge) betragtes ikke som et brud på denne aftale, hvis en sådan forsinkelse eller fiasko skyldes en arbejdskonflikt, brand, jordskælv, oversvømmelse eller enhver anden begivenhed, der ligger uden for en parts rimelige kontrol, forudsat at en sådan part straks underretter den anden part herom og bruger rimelige bestræbelser på at genoptage præstationen så hurtigt som muligt.


14.7 Lovvalg; Voldgift. Denne aftale er underlagt dansk lovgivning. uden hensyn til dens lovbestemmelser. Enhver tvist, der opstår fra eller vedrører genstanden for denne aftale, skal endelig afgøres ved voldgift i Danmark:


14.8 Sted Herskende part. De føderale og statslige domstole, der sidder i Danmark. vil have behørig og eksklusiv jurisdiktion og værneting med hensyn til tvister, der opstår eller er relateret til genstanden for denne aftale. Uanset ovenstående har hver part ret til at indlede og retsforfølge ethvert søgsmål med påbud om retsforfølgning for enhver domstol med kompetent jurisdiktion. I enhver voldgift, handling eller procedure for at håndhæve rettigheder i henhold til denne aftale har den fremherskende part ret til at inddrive omkostninger og advokatsalær.


14.9 Reklame. Kunden accepterer at deltage i pressemeddelelser, casestudier, messer eller anden markedsføring, som SQL Powerhouse med rimelighed anmoder om. I løbet af løbetiden og i tredive (30) dage derefter giver kunden SQL Powerhouse ret til gratis at bruge kundens navn og / eller logo på verdensplan til at identificere kunden som sådan på SQL Powerhouse's websted eller andet marketing- eller reklamemateriale.